DonkeyMails, NeoBux,

 

ClixSense, Scarlet-clicks stb.